fbpx

Služby

V Zariadení sociálnych služieb Sv. Anna sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie a pod.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

V zariadení sociálnych služieb Sv. Anna sa
a) poskytuje

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ošetrovateľská starostlivosť,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,

b) zabezpečuje

  • pracovná terapia,
  • záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Sociálne služby poskytované prostredníctvom odborných, obslužných a ďalších činností vykonávajú kvalifikovaní zamestnanci s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb.

Prijímatelia sociálnych služieb majú k dispozícii počas celého dňa vnútorné spoločenské priestory. Svojím vybavením im zabezpečujú príjemné chvíle strávené pri individuálnych aj spoločných aktivitách, pri organizovaných podujatiach alebo pri posedeniach so svojimi blízkymi. Sú vybavené veľkoplošnými televíznymi obrazovkami, DVD prehrávačmi, krbom, jedálenským nábytkom, pohovkami a kreslami,  zariadenia na prípravu kávy, čaju a iného občerstvenia.

Samozrejmosťou je výdajňa stravy, kde sa podávajú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Celodenné stravovanie je v prípade potreby doplnené druhou večerou. Prijímatelia sociálnych služieb majú poskytovanú rôznorodú stravu, ktorá je prispôsobená ich zdravotnému stavu. Počas celého dňa majú zabezpečený pitný režim. Mobilní klienti sa stravujú v jedálni s obsluhou. Imobilným klientom je jedlo podávané aj na izbách, a to s pomocou alebo pod dohľadom personálu.

Zdravotnú starostlivosť formou osobných návštev v zariadení zabezpečujú vybraní všeobecní lekári a jeden neurológ. Prijímatelia sociálnych služieb sú tiež pod pravidelných dohľadom gerontopsychiatričky a diabetologičky. Ostatných odborných lekárov navštevujú osobne v sprievode zamestnancov. Ošetrovateľskú starostlivosť, vrátane špecializovaných úkonov, poskytujú zdravotnícki zamestnanci. Samozrejmosťou je výkon celodenného dohľadu kvalifikovaným personálom. Pre prípad potreby je ubytovacia časť vybavená
signalizačnými zariadeniami aj evakuačnými pomôckami.

S prihliadnutím na zdravotný stav prijímateľov sociálnych služieb sa im pravidelne zabezpečujú rehabilitačné cvičenia a poskytuje liečba biolampou. K dispozícii majú masážny stôl, rôzne masážne pomôckyprístroje, ako aj infrasaunu.

Kadernícke a pedikérske služby sú zabezpečované podľa požiadaviek a potrieb prijímateľov sociálnych služieb. Ich cena nie je zahrnutá v pravidelných mesačných úhradách.

V rámci sociálno-psychologickej starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb sa v zariadení realizuje pracovná terapia, muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia, kognitívny tréning, edukácia a iné podporné aktivity, zabezpečuje sa záujmová činnosť a rôzne kultúrno-spoločenské akcie, vrátane výstav, na ktorých môžu prijímatelia sociálnych služieb
prezentovať svoje práce a výrobky.

V zariadení sa nachádza počítač s pripojením na internet, ktorý je voľne prístupný aj prijímateľom sociálnych služieb.

Prijímatelia sociálnych služieb majú za účelom oddychu k dispozícii aj záhradku, do ktorej sa pohodlne dostanú zo všetkých spoločných priestorov zariadenia.

Pre potreby duchovnej starostlivosti sa v priestoroch zariadenia nachádza kaplnka. Podľa vierovyznania jednotlivých prijímateľov sociálnych služieb majú zabezpečené návštevy kňazov, vrátane medzinárodnej účasti.

ZAVOLAŤ