Cenník

SOCIÁLNE SLUŽBY   €/deň €/mesiac
STRAVOVANIE celodenné 7,95 238,50
    Raňajky + desiata = 1,98 €  
    Obed + olovrant = 3,204 €  
    Večera I + II = 2,764 €  
UBYTOVANIE   2,583 77,50
OBSLUŽNÉ ČINNOSTI upratovanie 0,30 9,00
  pranie 0,25 7,50
  údržba šatstva a bielizne 0,10 3,00
  žehlenie 0,15 4,50
ÚHRADA ZA SS   11,333 340,00

Suma úhrady za činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu sociálnej služby, je stanovená na základe dohody zmluvných strán a je obsahom osobitnej zmluvy. Medzi uvedené činnosti patria: liečebná telesná výchova, saunovanie, masáže, aplikácia liečebných prístrojov a pomôcok, edukačné aktivity, muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, terapia hrou, relaxačné a regeneračné aktivity, skrášľovacie procedúry a donáškový servis.

Platnosť: od 01.01.2019